Polityka ochrony danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny kandydacie,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Allergan Sp. z o.o.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 

[Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Allergan Sp. z o.o., z siedzibą przy u. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, zwany dalej „ALLERGAN” lub „Administratorem”.
 

[Podstawa przetwarzania danych]

Podstawą przetwarzania danych przez ALLERGAN jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy (art. 221) i Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych w powyższym celu jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.
 • art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia, tj. Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Informujemy, że Pani/Pana zgoda jest konieczna w odniesieniu do danych innych niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne.
 • art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich, w tym prowadzenie bieżących kontaktów, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz tajemnicy informacji, a także zabezpieczenie dochodzenia roszczeń lub ochrona przed roszczeniami.

 

[Zakres danych]

ALLERGAN dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. ALLERGAN przetwarza dane wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. ALLERGAN gromadzi dane osobowe podane przez Ciebie bezpośrednio lub pozyskane z portalu lub aplikacji, gdzie przesłane zostały dokumenty. W zależności od treści zawartych w Twoich dokumentach, ALLERGAN może gromadzić różne kategorie danych. Gromadzone dane osobowe mogą zawierać następujące kategorie informacji:

 • Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, również imiona rodziców, datę urodzenia, obywatelstwo.
 • Dane kontaktowe: adres korespondencyjny, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu, adres email;
 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz informacje o dodatkowych uprawnieniach i umiejętnościach - np. prawo jazdy, stopień znajomości języków obcych, umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem lub sprzętem wraz z certyfikatami i innymi poświadczeniami dodatkowych umiejętności i uprawnień;
 • Informacje związane z aktywnością zawodową: w tym przebieg dotychczasowego zatrudnienia, okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz wcześniej zajmowanych przez Ciebie stanowisk pracy, zakresie odpowiedzialności, informacje związane z podejmowanymi przez Ciebie działaniami, związanymi z karierą zawodową np. odbytych praktykach i stażach;
 • Informacje o wykształceniu i wykształceniu uzupełniającym - zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy, kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania.
 • Wizerunek, jeżeli załączasz do CV lub innych dokumentów aplikacyjnych swoje zdjęcie (choć nie jest to wymagane);
 • Inne informacje, podane przez Ciebie dobrowolnie w związku z podawanymi informacjami w ramach procesu rekrutacyjnego np. w zakresie zainteresowań, osiągnięć nie związanych bezpośrednio z karierą zawodową a podanych przez Ciebie dobrowolnie.

 

[Cele wykorzystania danych]

Obowiązek gromadzenia danych. ALLERGAN przetwarza Twoje dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (np. zarządzania zgłaszanymi aplikacjami rekrutacyjnymi, umawianie na rozmowy rekrutacyjne, skierowanie kandydata na badania przed zawarciem umowy). ALLERGAN gromadzi Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz innych przekazanych w czasie rekrutacji w związku z Twoim potencjalnym nawiązaniem stosunku pracy lub współpracy, w celu realizacji obowiązków ciążących na ALLERGAN jako pracodawcy (bądź strony umowy cywilnoprawnej) związanych, m.in. z prowadzeniem polityki równego traktowania. W odniesieniu do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe.

Inne dane za zgodą. Za Twoją indywidualną zgodą ALLERGAN może gromadzić również inne dane podane przez Ciebie dane. W każdym przypadku ALLERGAN informuje o celu gromadzenia danych zanim udzielisz zgody na ich przetwarzanie (np. rekrutacja na konkretne stanowisko). Pamiętaj, że w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.

ALLERGAN przechowuje Twoje dane przez cały proces rekrutacji oraz przez 36 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji w przypadku, gdy nie zostaniesz zatrudniony oraz gdy nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji. W przypadku zatrudnienia dane w postaci Twojego CV lub kwestionariusza osobowego przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa.

Ochrona interesów ALLERGAN. Ponadto, w granicach określonych w art. 222 i 3 kodeksu pracy, ALLERGAN może przetwarzać Twoje dane osobowe niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, tajemnicy informacji, w celu ochrony uzasadnionych interesów ALLERGAN.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów ALLERGAN może prowadzić rejestrację obrazu (monitoring). W tym celu ALLERGAN może m. in. monitorować budynki i pomieszczenia biurowe, W każdym z takich przypadków ALLERGAN informuje o monitoringu. Dane dotyczące monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie do 3 miesięcy. Dane dotyczące aktywności urządzeń elektronicznych przechowywane są w okresie do 12 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ALLERGAN powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 

[Ujawnienie danych]

Poniżej wymieniono podmioty, którym ujawniamy lub udostępniamy dane osobowe:

 • Nasze podmioty stowarzyszone na całym świecie — ujawniamy im dane w sposób opisany poniżej. 
 • Firmy zewnętrzne, z którymi zawarliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania danych osobowych.  W takich sytuacjach wymagamy, by te firmy zewnętrzne działające w naszym imieniu zapewniały poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, które im udostępniamy.  Te firmy zewnętrzne muszą wyrazić zgodę na postanowienia umowne zabraniające wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług na naszą rzecz, świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji.
 • Agencje, audytorzy i organy rządowe.  Możemy ujawniać dane osobowe użytkowników, w tym dotyczące relacji finansowej z naszą firmą oraz wszelkich otrzymanych od nas kwot, organom, audytorom i agencjom rządowym. Takie ujawnienie może zostać dokonane w odniesieniu do wykonywanych przez nas czynności podlegających regulacjom i w odpowiedzi na upoważnione żądania udostępnienia informacji lub zgodnie z wymogami przepisów, regulacji lub kodeksów branżowych. 
 • Potencjalni lub rzeczywiści nabywcy zewnętrzni.  Jeżeli podejmiemy decyzję o reorganizacji lub podziale naszej firmy w drodze sprzedaży, fuzji lub przejęcia, możemy udostępnić dane osobowe użytkowników rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom.  Będziemy wymagać, by każdy taki nabywca traktował dane osobowe w sposób zgodny z postanowieniami naszych wewnętrznych regulaminów oraz obowiązujących przepisów.


W jaki sposób dokonujemy międzynarodowego transferu Danych osobowych?
Możemy przesyłać Dane osobowe użytkowników do naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie.  Nazwy i dane kontaktowe podmiotów stowarzyszonych Allergan można znaleźć na stronie https://www.allergan.com/home. Te podmioty stowarzyszone mogą ponadto przesyłać dane osobowe użytkowników do innych naszych podmiotów stowarzyszonych na całym świecie.  Niektóre z naszych podmiotów stowarzyszonych i ich bazy danych mogą znajdować się w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych takiego jak przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania danego użytkownika.  Niemniej jednak wszystkie nasze podmioty stowarzyszone mają obowiązek traktować Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Informacją o przetwarzaniu danych oraz naszymi zasadami i procedurami w zakresie prywatności i ochrony danych. 

Porozumienie o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA:  Allergan i podmioty stowarzyszone spółki w Stanach Zjednoczonych mogą otrzymywać dane osobowe od osób w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i w Szwajcarii.  Przestrzegamy zasad Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA („Zasady porozumienia o ochronie prywatności”) w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z EOG i ze Szwajcarii.  W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy warunkami niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych, a Zasadami porozumienia o ochronie prywatności moc nadrzędną mają Zasady porozumienia o ochronie prywatności.  Więcej informacji na temat Porozumienia ramowego o ochronie prywatności oraz nasz certyfikat można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/.  Zgodnie z wymogami Porozumienia ramowego o ochronie prywatności funkcję naszego zewnętrznego podmiotu rozwiązywania sporów pełni Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR).  Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności naszych działań z Porozumieniem o ochronie prywatności, można skontaktować się bezpośrednio z nami lub z ICDR pod adresem http://go.adr.org/privacyshield.html.  W pewnych okolicznościach możliwe może być rozpoczęcie wiążącego postępowania arbitrażowego.  Podlegamy uprawnieniom dochodzeniowym i egzekucyjnym Federalnej Komisji Handlu USA pod względem przestrzegania Zasad porozumienia o ochronie prywatności. 

Możemy przesyłać dane osobowe do firm zewnętrznych, z którymi podpisaliśmy kontrakty na świadczenie usług w naszym imieniu i które wykonują czynności lub pełnią funkcje powiązane z opisanymi powyżej celami przetwarzania danych osobowych.  Te firmy zewnętrzne zobowiązane są na mocy postanowień umownych do przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym muszą stosować prawidłowy mechanizm transferu międzynarodowego danych osobowych pochodzących z UE, by móc otrzymywać Dane osobowe pochodzące z UE. Może on obejmować spełnienie wymogu „adekwatności” według Komisji Europejskiej, certyfikaty Porozumienia o ochronie prywatności UE-USA i/lub Szwajcaria-USA i/lub zawarcie z nami standardowych klauzul umownych UE.   

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywanego przez nas międzynarodowego transferu danych osobowych, proszę skontaktować się z nami za pomocą informacji podanych w poniższym punkcie „Jak się z nami skontaktować?”.
 

[Twoje prawa w odniesieniu do przetwarzania danych]

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ALLERGAN, posiadasz szereg uprawnień.

Przysługujące prawa Na czym polega Twoje prawo?
prawo dostępu do danych osobowych - Będziesz mogła/mógł domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza ALLERGAN, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez ALLERGAN.
prawo sprostowania danych osobowych - Będziesz mogła/mógł domagać się poprawienia Twoich danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) - Będziesz mogła/mógł domagać się od ALLERGAN usunięcia Twoich danych w niektórych przypadkach, np. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzania lub gdy Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- Nie będziesz mogła/mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych przez ALLERGAN wynika z realizacji przepisów prawa.
prawo sprzeciwu - Będziesz mogła/mógł w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Twoich danych przez ALLERGAN z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ALLERGAN lub stronę trzecią.
- W takim wypadku ALLERGAN przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:
 - podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub
 - podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych - Będziesz mogła/mógł domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania wszelkiego przetwarzania danych poza ich przechowywaniem przez ALLERGAN) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne ALLERGAN, lecz ich przechowywanie będzie Ci potrzebne np. do ochrony Twoich praw.
prawo do przenoszenia danych osobowych - Będziesz mogła/mógł domagać się otrzymania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
- Będziesz mogła/mógł żądać uzyskania danych lub przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważasz, że ALLERGAN podczas przetwarzania Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


 

[Jak się z nami skontaktować w razie pytań lub wątpliwości?]

Pytania/wątpliwości dotyczące przetwarzania danych:  Prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Data Protection Officer, DPO) Allergan w UE, korzystając z poniższych informacji, by:

 • zadać pytanie;
 • zgłosić wątpliwości lub skargę;
 • wycofać się z programu lub usługi i/lub
 • skorzystać z dowolnego z wymienionych powyżej przysługujących praw, w tym prawa do dostępu, korekty i przenośności danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia dostępu do nich i zażądania ich usunięcia.

DPO Allergan w UE
Adres korespondencyjny: 
Allergan Ltd, Marlow International Parkway,
Marlow, Buckinghamshire,
SL7 1YL, Wielka Brytania
Adres e-mailIR-EUDPO@allergan.com

Ponadto możesz skontaktować się również z nami bezpośrednio kontaktując się korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

Jakie środki prawne mają do dyspozycji mieszkańcy krajów UE, EOG lub Szwajcarii?
Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw w zakresie prywatności i ochrony danych lub w razie braku możliwości rozwiązania problemu bezpośrednio z naszą firmą i chęci wniesienia skargi proszę skontaktować się z krajowym organem ds. ochrony danych lub z głównym organem nadzorczym ds. ochrony danych dla Allergan:

Irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych

Adres korespondencyjny:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois

Numery telefonu:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
Adres e-mail: info@dataprotection.ie